MaxiFun je širokospekrálna event agentúra, ktorá sa zaoberá organizáciou kultúrno-spoločenských akcií a eventov.

Podujatia realizujeme vo vlastnej produkcii i na objednávky klientov.   Súčasťou našich služieb je ponuka animačných programov pre všetky vekové kategórie a rôzne príležitosti a podujatia.

S organizáciou eventov a tvorbou animačných programov máme dlhoročné skúsenosti, ktoré radi pretavíme do programu šitému na mieru pre vás. .

S nami je maxi zábava pre všetkých zarućená..
Naša agentúra vám pripraví akciu na kľúč - či už je určená pre malých alebo veľkých. Máme dlhoročné skúsenosti s organizovaním podujatí pre všetky vekové kategórie a na základe rôznych požiadaviek.

Naše služby:

-  organizácia komplexných podujatí podľa požiadaviek od A po Z pre firmy, neziskové organizácie, obce či mestá
-  zabezpečenie programov a účinkujúcich na podujatia, súkromné či firemné oslavy
-  animačný program pre všetky vekové kategórie - deti, dospelí, dôchodcovia
-  tvorba tematických programov podľa požiadaviek klienta
-  ďalšie služby súvisiace s tvorbou programov a organizáciou podujatí  - napr. zabezpečenie cateringu, hostesiek a pod.
zabezpečenie tvorivých dielní pre všetky vekové kategórie

Kontaktujte nás... Radi vám pomôžeme s Vašimi požiadavkami

+911 670 255
agenturamaxifun@gmail.com
Fakturačné údaje:

WIF, s.r.o.
Hviezdoslavova 123/3
92701 Šaľa

IČO: 47385456
DIČ: 2023880507
IČ DPH: SK2023880507

Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach 


1. USPORIADATEĽ

Usporiadateľom súťaže na Facebook stránke SalaOnline alebo stránke MaxiFun (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť WIF, s.r.o., Hviezdoslavova 3,  927 01 Šaľa, Slovenská republika, IČO: 47385456 , prevádzkovateľ portálu www.salaonline.sk a www.maxifun.sk /ďalej len „Usporiadateľ”/.

Cieľom súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa. Súťaž prebieha prostredníctvom  príspevku na sociálnej sieti Facebook na profile SalaOnline alebo MaxiFun /ďalej len "Súťažný príspevok"/. Účastník súťaže si je vedomý, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi súťaže a nie sociálnej sieti Facebook. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.

2. TRVANIE SÚŤAŽE

Trvanie súťaže je oznámené v súťažnom príspevku na sociálnej sieti Facebook.

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

·         ktorá má viac ako 18 rokov

·         ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:

·         zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"

4. PODMIENKY SÚŤAŽE

Do Súťaže sa používateľ zapojí podľa podmienok zverejnených v Súťažnom príspevku. Do žrebovania bude zaradený každý Účastník súťaže, ktorý v dobe trvania Súťaže splní podmienky uvedené v Súťažnom príspevku.

V prípade, že sa Účastník súťaže stane výhercom, má nárok iba na výhru uvedenú v Súťažnom príspevku a za podmienok uvedených v Súťažnom príspevku.

Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa pravidiel konkrétnej súťaže, súhlasí so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel.

5. VÝHRA A JEJ ODOVZDANIE

Výhra bude oznámená v komentári v Súťažnom príspevku po vyžrebovaní výhercu. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný súkromnou správou na Facebooku. Výherca nie je povinný výhru prijať. Pokiaľ výherca výhru odmietne, do 48 hodín nebude reagovať na e-mail alebo FB správu, komentár pod súťažným postom od usporiadateľa s oznámením o výhre alebo neuvedie pravdivé či úplné osobné údaje, jeho nárok na výhru zaniká a usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať nového výhercu spomedzi ostatných účastníkov súťaže.

Výherca môže nárok na výhru previesť na tretiu osobu len so súhlasom tejto tretej osoby a Usporiadateľa. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená Usporiadateľom súťaže. Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou.

6. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania Súťaže, si Usporiadateľ vyhradzuje právo Súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť Pravidlá či podmienky Súťaže, prehlásiť oznámenie zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť Účastníkom Súťaže, ktorí sa Súťaže zúčastňujú v rozpore s dobrými mravmi.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže, ďalej aj v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, pokiaľ tieto dôvody nespočívajú na strane Usporiadateľa. V prípade, že si výherca neprevezme v riadnom termíne svoju výhru, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa.

V prípade, že bude mať Usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie Účastníka súťaže alebo inej osoby, ktorá mu pomohla či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto konaniu dôjde, bude Účastník súťaže zo Súťaže vylúčený, to platí tiež v prípade iného konania Účastníka Súťaže či inej osoby, ktorá mu pomohla, či mohla pomôcť k výhre iným spôsobom, ktorý je tiež v rozpore s pravidlami, podmienkami súťaže či dobrými mravmi.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť Pravidlá a podmienky súťaže aj v jej priebehu bez predchádzajúceho upozornenia, pričom Účastník súťaže nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v súťaži. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

7. OSOBNÉ ÚDAJE

Účasťou v Súťaži je Účastník súťaže oboznámený so Zásadami a pravidlami ochrany osobných údajov. Všetky údaje poskytnuté zo strany účastníkov súťaže budú použité výlučne za účelom konkrétnej súťaže a nebudú nijakým spôsobom archivované ani uložené.

9. OSOBITNÉ USTANOVENIA

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení Pravidiel alebo podmienok súťaže rozhoduje Usporiadateľ. V prípade potreby si Usporiadateľ vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu trvania Súťaže a po jej skončení. Rozhodnutie usporiadateľa ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa Súťaže je konečné a právne záväzné pre všetkých účastníkov.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Šaľa, 17. 07.2020

WIF s.r.o.